dkab_ienrad-170821-copyshop

 

 

 banner_sammgaende_2

MASHIE FOODTECH SOLUTIONS OCH DKAB SERVICE GÅR SAMMAN

Vi kan med glädje meddela att Mashie FoodTech Solutions AB går samman med DKAB Service AB. Målet med samgående är att stärka vårt erbjudande och därmed stötta hela måltidsprocessen. Genom att framåt satsa på helheten – både de operativa delarna kring kostplanering samt det strategiska upphandlings- och uppföljningsarbetet skapar vi ett större värde för våra kunder. DKABs erbjudande med Hantera livs som största produkt blir en förstärkning till våra befintliga lösningar Matilda, Mashie och Aivo. Genom samgåendet kan vi accelerera arbetet där vi hjälper våra kunder att snabbare nå målen i Agenda 2030 både vad det gäller hållbarhet och hälsa.

Vi känner ett gemensamt ansvar och intresse att tillhandahålla rätt mat för alla. Då våra system stödjer viktiga samhällsfunktioner som förskolor, skolor, sjukhus, vårdhem och försvar tar vi ett gemensamt ansvar att rusta Norden med nya koncept, tjänster och system för ett framtida och hållbart samhällsbyggande.

”Vi knyter nu ihop hela cirkeln i måltidsprocessen för att bättre stötta våra kunder både operativt och strategiskt. Att kunna bidra till en bättre hälsa och miljö samt att uppnå agenda 2030 är viktiga mål som vi vill bidra med genom våra lösningar”
– Erik Bergseth, VD Mashie FoodTech Solutions AB

Enligt Livsmedelsverkets modell (Livsmedelsverket, 2015, Sjukhusmåltiden – en viktig del av vården) för måltidsprocessen börjar den med upphandling och avslutas med uppföljning. Genom samgåendet har vi förutsättningarna för att knyta ihop Hantera livs med kostplaneringssystemen Matilda och Mashie.

”Vi har en spännande tid framför oss och jag tror starkt på samgåendet med Mashie. Det ger oss en stor möjlighet att hjälpa våra kunder genom att kunna erbjuda en helhetslösning och satsa framåt”
– Bengt Dalesjö, VD DKAB Service AB

För frågor kring samgåendet vänligen kontakta Erik Bergseth, VD Mashie Foodtech Solutions AB på 0739 78 92 80 eller mail erik.bergseth@mashie.se

dkab-mashie-press-002

 

 

Hantera livs är uppföljnings- och upphandlingsstödet för hela verksamheten 

Grunden för Hantera livs är DKAB Databas som idag innehåller ca 100 000 artiklar. Varje produkt tillförs leverantörernas produktuppgifter gällande egenskaper, t ex ekologiskt, fetthalt, glutenfri samt DABAS-länkar. Databasen underhålls kontinuerligt manuellt och med programkontroller för att innehålla korrekt information.

Produktinformationen är tillgänglig vid inloggning i programmet.kretslopp_170315

Kontroller samt uppdateringar sker vid inläsning av t ex köp utanför avtal.

Det finns ett stort antal rapporter i programmet  att utgå ifrån samt funktioner för uppföljning av budget och nyckeltal. Rapporter och  nyckeltal mailas till enligt användarnas önskemål överenskomna mottagare vid bestämda tidsintervaller.

Hantera verksamhetssystem är helt internet-baserade och användarvänliga. Inloggning på webben kan göras på valfri arbetsplats och dator eller platta.                                                                           

DKAB utvecklar kontinuerligt system och program.  Hantera-programmen innehåller alltid den senaste programversionen.

Backup, drift och support ingår i Hantera. 

Idag består Hantera- konceptet av 6 program. Hantera städ och Hantera idrott är de senaste,

Fler program utvecklas för olika varukorgar.

______________________________________________________________________________________________________________

 DKAB Hantera utvald som finalist till Årets hållbara projekt i CIO Awards 2018.

Vi är stolta över att kunna bidra till att minska klimatpåverkan vid livsmedelsinköp.

cio-awards-2018-2

 

 

 

CIO Awards motivering

”DKAB arbetar med upphandling av livsmedel och it-stöd för sådan upphandling. Kunderna är svenska kommuner (i storleksordningen halva Sveriges befolkning).
Med hjälp av experter från RISE, Research Institutes of Sweden, har de tagit fram klimatverktyg där kunderna kan se vilken klimatpåverkan det får när de köper in olika livsmedel.
Det är upp till varje kund att väga in klimathänsyn i sina upphandlingar, men då kunderna är så många är potentialen stor”

Läs mer om CIO Awards

_________________________________________________________________________________________________________

rise_logo_research_st_rgb Vår samarbetspartner RISE har tagit fram en klimatdatabas för livsmedel för hållbar konsumtion som är implementerad i Hantera livs databas. Specifika klimatavtryck för cirka 750 livsmedelsprodukter

Läs mer här

Öppna listan – ett utdrag från RISE klimatdatabas för livsmedel v 1.4

 

Klimatkoll vid offentliga inköp med RISE hjälp

13 oktober 2017, 08:00

RISE har under 2017 tillsammans med företaget DKAB i Kungsbacka utvecklat nya klimattjänster i deras verktyg Hantera Livs. Verktyget används vid ungefär hälften av alla offentliga livsmedelsinköp i Sverige.

De offentliga inköparna har från och med 1 september tillgång till de cirka 800 klimattal som finns i RISE Klimatdatabas, som kan användas för att studera konsumtionen över tid. Klimattalen är ett mått på hur olika livsmedel påverkar klimatet från produktionen och uttrycks i kg koldioxidekvivalenter per kg livsmedel (kg CO2e/kg).

Läs hela pressmeddelandet här

Klimatdatabas för smartare matkonsumtion

Vad har våra val för effekt på klimatet? Det är i dag självklart för många att fråga sig inför ett köp – och kraven på att kunna redovisa det ökar från kunderna. RISE Klimatdatabas har svaren på frågorna om mat.

Ett exempel är hur företaget DKAB i Kungsbacka tillsammans med RISE utvecklat nya klimattjänster i deras verktyg Hantera Livs. Verktyget används vid ungefär hälften av alla offentliga livsmedelsinköp i Sverige.

– Det är jättebra för oss att vi har fått lägga in så många livsmedels klimatpåverkan i vårt verktyg. Det betyder mycket för de kunder som har detta på agendan, och de blir allt fler, säger Bengt Dalesjö, vd på DKAB.

Den totala statistik som verktyget Hantera Livs nu kan ge visar att köttinköpen i knappt hälften av Sveriges offentliga livsmedelsinköp står för 10 procent av de inköpta mängderna i ton, men för 50 procent av klimatpåverkan. Grönsaker står för 25 procent av inköpt mängd, men för bara 6 procent av klimatpåverkan.

Läs hela artikeln här

_____________________________________________________________________________________________________________

IMG_0211Mer än hälften av inköpen görs med hållbarhetskriterier

Statistiken baseras på inköpsdata från DKAB från 2016 och 2017. Den omfattar 144 upphandlande organisationer varav 139 är kommuner och fem är landsting/regioner. Av de organisationer som ingår i statistiken representerar sju stycken (4,9 %) kommuner, landsting och/eller regioner med ett invånarantal på över 200 000 personer. 37 stycken (25,7 %) har ett invånarantal på mellan 50 000 och 200 000 personer. 100 stycken (69,4 %) ett invånarantal på under 50 000 personer. Inga statliga myndigheter eller offentligt ägda bolag omfattas av statistiken.

Läs Upphandlingsmyndighetens SLUTRAPPORT REGERINGSUPPDRAG 2017-2018

______________________________________________________________________________________________________________

Upphandling

Hantera livs skapar förutsättningar för avancerade upphandlingskrav och uppföljning av dessa under upphandlingsperioden.
Miljöpåverkan, djuromsorg och produkternas ursprung är exempel på frågor vid livsmedelsupphandling.
Inköpshistoriken i Hantera livs ger en detaljerad bild över nuvarande inköpsmönster ner på enhets- och produktnivå. Målsättningarna för kommande upphandling utgår därmed från faktiska förutsättningar. Den nya upphandlingen innehåller produkter som är helt anpassade till ert inköpsmönster.

utskick-till-enhetstyperDKAB kan göra hela upphandlingen, från formalia till utvärdering, om ni önskar.   

Läs mer här. 

 

Uppföljning

Uppföljning av sortiment, priser och statistik pågår genom hela avtalsperioden. Rapporter och nyckeltal tas fram i programmet för åtgärdsplan och styrning. Genom kontinuerlig uppföljning och styrning av priser och produkter anpassas inköpen till kundernas eventuella förändrade inköpsmönster genom t ex tilläggsupphandlingar. Detta säkerställer en bibehållen kostnadseffektivitet under hela avtalsperioden.

Utöver systemstöd för upphandling och uppföljning av livsmedelsavtalet så finns även tillgång till erfaren support och stöd vid skapandet av upphandlingen. Med över hälften av Sveriges kommuner samt landsting som användare medverkar vi i ett stort antal livsmedelsupphandlingar varje år och har därigenom både lång och aktuell kunskap och erfarenhet.

Läs mer här

Rapporter

Vi har utvecklat nya rapporter i programmet utöver det stora utbud som finns i programmet sedan tidigare. Exempel är rapporter som visar både den senaste perioden och ackumulerat från årets början i samma rapport.
Ni kan även jämföra med samma period föregående år. Rapporterna är uppdelade i kronor och kilo. Även rapporter som är uppdelade i varukategori och enhetstyp finns.
Dessa rapporter kan tas med i månads/kvartalsutskick som skickas ett bestämt datum i statistikperioden..

Nyckeltal

Organisationerna kan göra egna målsättningar i programmet vad gäller ekologiskt, kravmärkt, MSC-märkt och köttandel.
Målsättningarna sätts av Hantera-ansvariga inom organisationen.

Nyckeltal mailas ut till varje enhet med ett stort antal olika nyckeltal att välja på. Dessa kan summeras från enheten till enhetstyp, ansvarsområde
och hela organisationen. Nyckeltalen mailas automatiskt per månad eller kvartal beroende på statistikperiod till mottagare som organisationerna
väljer per Organisation, Ansvarsområde Enhetstyp och Enhet.

 

Hantera-konceptet

Vi utvecklar fler program för olika varukorgar. Idag består Hantera- konceptet av 6 program. De senaste varukorgarna är Städ och Idrott.

 

hantera-enhetHantera enhet är ett program där enheterna snabbt och enkelt kan rapportera in sitt svinn. Registreringen kan göras via smarttelefon, surfplatta eller dator.

Detta sammanställs sedan i rapporter som visar bl.a. total svinnmängd, andel svinn av inköpta livsmedel, andel svinn/portion(ätande), kostnad svinn totalt,

                                                                                    kostnad svinn per portion (ätande), CO2-ekvivalenter per portion.

Hantera-butik

Separata avtal med livsmedelsbutiker följs upp i statistikprogrammet Hantera butik på samma sätt som i Hantera livs.

Därmed finns nu möjlighet att få en komplett bild av inköpen. Hantera butik program är fristående från Hantera livs.

Läs mer om Hantera butik

 

 

 

hantera-service

Hantera service används för upphandling och uppföljning inom andra verksamhetsområden.

HVB-hem är ett område där hantera service används idag.

Det finns flera användningsområden.

 

 Teknik och säkerhet

Inga plug in-program eller användarlicenser behövs. Inloggning på webben sker på valfri dator eller platta.

DKAB utvecklar kontinuerligt system och program.

Backuper tas till 3 olika ställen. Vi skickar transaktioner var 15:e min för er informationssäkerhet.

Hantera livs ® ger en kundupplevelse med ett pedagogiskt enkelt program. DKABs inläsning av sortiment, anbudssvar statistik och upphandlingspriser går snabbt. Kontroller och uppdateringar görs på mycket kort tid. Detta gynnar våra användare.