dkab_ienrad-170821-copyshop

 

 

Hantera livs är uppföljnings- och upphandlingsstödet för hela verksamheten – upphandlare, ekonomiansvariga, kostansvariga och enheterna.kretslopp_170315

Grunden för Hantera livs är DKAB Databas som idag innehåller ca 100 000 artiklar. Varje produkt tillförs leverantörernas produktuppgifter gällande egenskaper, t ex ekologiskt, fetthalt, glutenfri samt DABAS-länkar. Databasen underhålls kontinuerligt manuellt och med programkontroller för att innehålla korrekt information.

Produktinformationen är tillgänglig vid inloggning i programmet.

Kontroller samt uppdateringar sker vid inläsning av t ex köp utanför avtal.

Det finns ett stort antal rapporter i programmet  att utgå ifrån samt funktioner för uppföljning av budget och nyckeltal. Rapporter och  nyckeltal mailas till enligt användarnas önskemål överenskomna mottagare vid bestämda tidsintervaller.

Hantera verksamhetssystem är helt internet-baserade och användarvänliga. Inloggning på webben kan göras på valfri arbetsplats och dator eller platta.                                                                           

DKAB utvecklar kontinuerligt system och program.  Hantera-programmen innehåller alltid den senaste programversionen.

Backup, drift och support ingår i Hantera. 

Idag består Hantera- konceptet av 6 program. Hantera städ och Hantera idrott är de senaste,

Fler program utvecklas för olika varukorgar.

______________________________________________________________________________________________________________

 DKAB Hantera utvald som finalist till Årets hållbara projekt i CIO Awards 2018.

Vi är stolta över att kunna bidra till att minska klimatpåverkan vid livsmedelsinköp.

cio-awards-2018-2

 

 

 

CIO Awards motivering

”DKAB arbetar med upphandling av livsmedel och it-stöd för sådan upphandling. Kunderna är svenska kommuner (i storleksordningen halva Sveriges befolkning).
Med hjälp av experter från RISE, Research Institutes of Sweden, har de tagit fram klimatverktyg där kunderna kan se vilken klimatpåverkan det får när de köper in olika livsmedel.
Det är upp till varje kund att väga in klimathänsyn i sina upphandlingar, men då kunderna är så många är potentialen stor”

Läs mer om CIO Awards

_____________________________________________________________________________________________________________

 Vår samarbetspartner RISE har tagit fram en klimatdatabas för livsmedel för hållbar konsumtion som är implementerad i Hantera livs databas.

Specifika klimatavtryck för cirka 750 livsmedelsprodukter

rise_logo_research_st_rgbRISE klimatdatabas för livsmedel innehåller klimatavtryck (carbon footprints) för cirka 750 livsmedelsprodukter. Klimatavtrycken är framtagna genom ISO-standardiserad livscykelanalysmetodik och är kvalitetssäkrade av experter inom RISE. En livsmedelsråvara kan ha flera klimatavtryck beroende på produktionsmetod och olika geografiska ursprung t ex odlingsland, ekologisk/konventionell produktion, odling på friland eller i växthus. Livsmedelsprodukterna i RISE klimatdatabas är kopp

ade till och matchade med artiklarna i livsmedelsverkets databas för livsmedel (www.livsmedelsverket.se/livsmedelsdatabasen). RISE klimatdatabas innehåller inte klimattal för specifika kunders produkter.

RISE klimatdatabas är en sammanställning av en mycket stor mängd information. Störst nytta gör den genom att visualisera råvarors och måltiders klimatpåverkan i olika verktyg och applikationer hos våra kunder. Klimatdatabasen är under ständig utveckling och uppdateringar görs årligen.

Läs mer här

Öppna listan – ett utdrag från RISE klimatdatabas för livsmedel v 1.4

 

Klimatkoll vid offentliga inköp med RISE hjälp

13 oktober 2017, 08:00

RISE har under 2017 tillsammans med företaget DKAB i Kungsbacka utvecklat nya klimattjänster i deras verktyg Hantera Livs. Verktyget används vid ungefär hälften av alla offentliga livsmedelsinköp i Sverige.

De offentliga inköparna har från och med 1 september tillgång till de cirka 750 klimattal som finns i RISE Klimatdatabas, som kan användas för att studera konsumtionen över tid. Klimattalen är ett mått på hur olika livsmedel påverkar klimatet från produktionen och uttrycks i kg koldioxidekvivalenter per kg livsmedel (kg CO2e/kg).

Läs hela pressmeddelandet här

_____________________________________________________________________________________________________________

Upphandling

Hantera livs skapar förutsättningar för avancerade upphandlingskrav och uppföljning av dessa under upphandlingsperioden.
Miljöpåverkan, djuromsorg och produkternas ursprung är exempel på frågor vid livsmedelsupphandling.
Inköpshistoriken i Hantera livs ger en detaljerad bild över nuvarande inköpsmönster ner på enhets- och produktnivå. Målsättningarna för kommande upphandling utgår därmed från faktiska förutsättningar. Den nya upphandlingen innehåller produkter som är helt anpassade till ert inköpsmönster.

IMG_0211

DKAB kan göra hela upphandlingen, från formalia till utvärdering, om ni önskar.   

Läs mer här. 

 

Uppföljning

Uppföljning av sortiment, priser och statistik pågår genom hela avtalsperioden. Rapporter och nyckeltal tas fram i programmet för åtgärdsplan och styrning. Genom kontinuerlig uppföljning och styrning av priser och produkter anpassas inköpen till kundernas eventuella förändrade inköpsmönster genom t ex tilläggsupphandlingar. Detta säkerställer en bibehållen kostnadseffektivitet under hela avtalsperioden.

Utöver systemstöd för upphandling och uppföljning av livsmedelsavtalet så finns även tillgång till erfaren support och stöd vid skapandet av upphandlingen. Med över 120 kunder inom offentlig sektor medverkar vi i ett stort antal livsmedelsupphandlingar varje år och har därigenom både lång och aktuell erfarenhet.

Rapporter

Vi har utvecklat nya rapporter i programmet utöver det stora utbud som finns i programmet sedan tidigare. Exempel är rapporter som visar både den senaste perioden och ackumulerat från årets början i samma rapport.
Ni kan även jämföra med samma period föregående år. Rapporterna är uppdelade i kronor och kilo. Även rapporter som är uppdelade i varukategori och enhetstyp finns.
Dessa rapporter kan tas med i månads/kvartalsutskick som skickas ett bestämt datum i statistikperioden..

Nyckeltal

Organisationerna kan göra egna målsättningar i programmet vad gäller ekologiskt, kravmärkt, MSC-märkt och köttandel.
Målsättningarna sätts av Hantera-ansvariga inom organisationen.

Nyckeltal mailas ut till varje enhet med ett stort antal olika nyckeltal att välja på. Dessa kan summeras från enheten till enhetstyp, ansvarsområde
och hela organisationen. Nyckeltalen mailas automatiskt per månad eller kvartal beroende på statistikperiod till mottagare som organisationerna
väljer per Organisation, Ansvarsområde Enhetstyp och Enhet.

 

Hantera-konceptet

Idag består Hantera- konceptet av 6 program. Vi utvecklar fler program för olika varukorgar

 

logo-dkab-hantera-enhet-1

Hantera enhet är ett program där enheterna snabbt och enkelt kan rapportera in sitt svinn. Registreringen kan göras via smarttelefon, surfplatta eller dator.

Detta sammanställs sedan i rapporter som visar bl.a. total svinnmängd, andel svinn av inköpta livsmedel, andel svinn/portion(ätande), kostnad svinn totalt, kostnad svinn per portion (ätande), CO2-ekvivalenter per portion.

 

 

 

 

Hantera-butik

Separata avtal med livsmedelsbutiker följs upp i statistikprogrammet Hantera butik på samma sätt som i Hantera livs.

Därmed finns nu möjlighet att få en komplett bild av inköpen. Hantera butik program är fristående från Hantera livs.

Läs mer om Hantera butik

 

 

 

hantera-service

Hantera service används för upphandling och uppföljning inom andra verksamhetsområden.

HVB-hem är ett område där hantera service används idag.

Det finns flera användningsområden.

 

 Teknik och säkerhet

Inga plug in-program eller användarlicenser behövs. Inloggning på webben sker på valfri dator eller platta.

DKAB utvecklar kontinuerligt system och program.

Backuper tas till 3 olika ställen. Vi skickar transaktioner var 15:e min för er informationssäkerhet.

Hantera livs ® ger en kundupplevelse med ett pedagogiskt enkelt program. DKABs inläsning av sortiment, anbudssvar statistik och upphandlingspriser går snabbt. Kontroller och uppdateringar görs på mycket kort tid. Detta gynnar våra användare.